För ett par dagar sedan rapporterade Dagens nyheter om hur ett stort gängmål vid Södertörns tingsrätt upprepade gånger urartat, efter att de tilltalade gjort grisljud samt skrikit “mammaknullare” och "hora" mot vittnande poliser. De tilltalades brist på respekt för rättsskipningen åskådliggör utmärkt behovet av att skapa möjlighet att framtvinga respekten – det är dags att införa strängare straff för rättegångsbrott.

Inledningsvis. Sveriges centrala processrättsliga regelverk i rättegångsbalken (RB) är från 1940-talet, och bygger på ett tyst antagande om att parterna i en process regelmässigt kan förväntas respektera processen. Domstolens huvudsakliga möjlighet att tillrättavisa en part som ger prov på domstolsförakt finns i 9 kap. 5 § RB, och har följande lydelse:

“[Till penningböter] döms den som muntligen inför rätten eller i en rättegångsskrift uttalar sig otillbörligt.”  Penningböter är lagens lindrigaste straff, och reserveras främst för bagatellbrottslighet i stil med fortkörning, nedskräpning eller förargelseväckande beteende. Högsta penningbot för en enskild gärning är fyratusen kronor (25 kapitlet 3 § brottsbalken).

Du får med andra ord samma sanktion om du saboterar en domstolsförhandling som om du kör för fort. I ett kulturellt homogent samhälle där respekten för institutionerna och myndigheterna är stark, utgör detta inte ett särskilt stort problem. Då duger den informella sociala kontrollen alltsomoftast för att avhålla parterna från att vråla köns- och glåpord i rättssalen.

Kaoset vid Södertörns tingsrätt visar däremot hur smärtsamt inadekvat 9 kap. 5 § RB är i ett samhälle vars sociala kontroll avmagrat. Wannabe-gangstrarna i Södertörns tingsrätt bryr sig uppenbarligen inte om de informella normer som omgärdar en domstolsprocess, och hur avskräckande är penningböter för en tilltalad som redan riskerar kännbara fängelsestraff?

Särskilt häpnadsväckande i sammanhanget är att ordförande i målet ursäktar de tilltalades fäaktiga uppförande. Rådmannen Sara Rosén säger i DN att “man [bör] komma ihåg att det handlar om unga personer som suttit häktade under lång tid och då är det ganska självklart att man vill yttra sig och säga sin uppfattning.” Normerosionen har redan gått så långt att domstolen inte ens hyser respekt för sig själv!

Fiaskot vid Södertörns tingsrätt kan om det vill sig illa bli startskottet för en normalisering av allt grövre domstolsförakt. I ett land vars myndigheter redan dignar under trycket av en eskalerande brottslighet vore detta en katastrof. Min uppfattning är att Sverige därför omedelbart bör reformera 9 kap. 5 § RB, och ge rätten möjlighet att på stående fot döma ut fängelsestraff för den som saboterar förhandlingen eller annars uttrycker sig otillbörligt.

En rimlig utgångspunkt är att de tilltalades agerande i Södertörns tingsrätt borde rendera några månader i fängelse, utöver straffet om de tilltalade döms. Upprepas agerandet dömer domstolen ut ytterligare fängelsepåslag, tills vi så småningom slår i ett rimligt tak på kanske 3 års fängelse. Denna lösning vore enkel att införa lagtekniskt, och också enkel för domstolarna att använda.

Nota bene. Ett så hårt straff för att kalla en polisman “hora” är inte proportionerligt. Tvärtom är disproportionen mellan gärning och straff själva poängen. I en äkta konservativ straffrätt existerar straff nämligen inte för att utdela en “proportionerlig vedergällning” (vad nu sådant svagt metafysiskt pladder betyder) utan för att ingjuta respekt för grundväsentliga samhällsnormer.

Hade Södertörns tingsrätt haft möjlighet att döma ut flera månaders fängelse för varje yttrat okvädningsord, så är jag övertygad om att en hälsosam anda av fruktan snart hade spridit i rättssalen. Därefter hade straffbestämmelsen förhoppningsvis knappt behövt användas, mer än för att emellanåt statuera exempel.

Jag vill avslutningsvis betona att det inte är nödvändigt att dela min uppfattning om straffens stränghet för att inse problematiken. Så länge det saknas möjligheter för domstolen att med hjälp av tvång inskärpa sin auktoritet, kommer vi oundvikligen att få se fler kaosartade rättegångar alá Södertörns tingsrätt. Oavsett hur du vill lösa det låt oss för allt i världen se till att vi löser det.