"Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter." Så lyder definitionen av brottet hets mot folkgrupp, som återfinns i 16 kapitlet 8 § brottsbalken.

Det är en straffbestämmelse som grovt inskränker på yttrandefriheten och dessutom gör skillnad på majoritetsbefolkningen och minoriteter i dess tillämpning. Om man strävar efter ett samhälle med riktig yttrandefrihet och rättvisa domslut finns det ingen plats för hets mot folkgrupp.

Hets mot folkgrupp är en lagstiftning med någorlunda djupa rötter i Sverige. Straffbestämmelsen infördes 1949 men gällde då endast nedsättande uttalanden mot personer baserat på deras härstamning eller trosbekännelse. 1970 ändrades detta till ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. 2002 lades sexuell läggning till och 2019 könsöverskridande identitet eller uttryck. Vid första anblick kan det ses som motsägelsefullt att en konservativ skribent vill avskaffa lagstiftning med en 70 år gammal historia, men så är inte fallet.

Konservatism handlar inte om att hålla kvar vid saker bara för att de funnits under en längre tid, utan om att hålla kvar vid saker som fungerar och inte ändra på dem bara för att testa något annat. Jag tycker inte att hets mot folkgrupp-lagstiftningen fungerar eller är något positivt för samhället ens som idé. Jag skulle påstå att hets mot folkgrupp är en rent skadlig lagstiftning.

Med det sagt tror jag ändå att lagens tillkomst var i all välmening. Man ville förhindra diskriminering av människor baserad på faktorer som de inte har någon kontroll över (bortsett från religiösa övertygelser.) Det går dock inte att bortse från att den inskränker yttrandefriheten genom att förhindra människor från att uttrycka sig vulgärt och satiriskt. Det är precis det vulgära, satiriska eller kontroversiella talet och uttrycket som yttrandefriheten finns till för att skydda.

Man behöver inget rättsligt skydd för att säga något okontroversiellt som ”Jag tycker kattungar är söta”, men man behöver rättsligt skydd för att kritisera religiösa dogmer, kulturella fenomen, genusvetenskapliga teorier eller annan pseudovetenskap. Ett av yttrandefrihetens syften är att skydda den som uttrycker åsikter som upprör människor till den grad att de kan tänkas skada talaren.

Yttrandefrihet är rent nödvändigt för att ett samhälle ska kunna ha öppna diskussioner om komplexa ämnen som politik, religion och kultur. Därför borde den bara inskränkas när det är absolut nödvändigt, som i fall av hot, uppmaning till våld, bedrägeri eller förtal. Här kommer två exempel på hur yttrandefriheten idag inskränks genom hets mot folkgrupp.

Den 22:a maj i år dömdes en 15-åring från Vallentuna till böter för att ha ritat ett hakkors på ett skåp i sin skola. Han suddade ut hakkorset samma dag och sade till sina lärare att det bara var på skämt. När Attunda tingsrätt bedömde fallet blev deras utlåtande att hakkorset ”är starkt förknippat med de idéer om rasöverlägsenhet och rashat som ledde till förföljelse och utrotning särskilt av människor av judisk härkomst och som är intimt förbundna med nationalsocialistiska rörelsers ideologi” och dömde honom till att betala 2000 kr i böter.

För att sammanfatta: En 15-årig pojke ritar och suddar ut åtta streck på ett skåp och tingsrätten tolkar det som att han förespråkar utrotning av judar och dömer honom till böter för hatbrott. För det första borde inte ett skåp på en skola räknas som ”offentlig spridning”, vilket krävs för att lagen ska kunna brukas. För det andra är hakkorset, eller svastikan, en politisk och religiös symbol med många betydelser. Den representerar bland annat ideologin nationalsocialism men är också en symbol för solen och ljuset inom hinduism.

Tingsrätten väljer alltså att tolka symbolens betydelse på värsta möjliga sätt och tillskriva pojken motiv i form av rasöverlägsenhet för, vad i hans mening, bara var ett skämt. Tingsrättens felbedömning är så grov att det blir parodi, men bakom parodin finns en 15-årig kille som nu blivit fälld i domstol för att han ritade en symbol. Det låter inte riktigt som yttrandefrihet.

Ringa brott ger böter men dömda för hets mot folkgrupp kan även få fängelsestraff. Det hände i fallet med Anders Jonsson, som är aktiv i den nazistiska terrorgruppen Nordiska Motståndsrörelsen. Han dömdes i Solna tingsrätt till tio månaders fängelse för 122 fall av hets mot folkgrupp utförda online i år, på den ryska webbsidan VK. Anders Jonsson sprider lögner i form av bland annat judekonspirationen, vilket är otroligt nedvärderande och föraktfullt mot judar, utöver att det är en hypotes helt utan bevis. Anders Jonssons skrift är utan tvekan moraliskt felaktig och utan bevis, men borde den verkligen vara olaglig? Borde någon i Sverige fängslas för att den uttryckt sina åsikter och hypoteser? Det låter inte riktigt som yttrandefrihet.

2015 hanterade Norrköpings tingsrätt ett ärende där en man åtalades för hets mot folkgrupp efter att ha uttryckt sig nedlåtande mot svenskar genom att skriva: ”Svenskar är det sämsta av gojer. Svenskar är ett folk som aldrig kunnat bete sig civiliserat, utan de har barbariet inprogrammerat i sina gener. Detta leder till att hart nära varje svensk är en potentiell sexualförbrytare, och till att svenskar inte hyser respekt för judar och andra. Svenskar beter sig som djur. Jag vill gå så långt som att säga att svenskar såväl etniska som kulturella svenskar jämförda med andra folk, är ohyra, vidrig ohyra. Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades försvann från jordens yta.”

Precis som Anders Jonsson uttrycker sig den här mannen nedvärderande och föraktfullt mot en grupp människor, så om man är principfast ser man de här fallen som likvärdiga. Undantaget skulle vara meningen ”Det vore inte mer än rätt om alla svenskar utrotades försvann från jordens yta.” eftersom den uppmanar till eller iallafall skönmålar mord på folkgruppen svenskar.

Mannen friades dock från åtalet för hets mot folkgrupp eftersom ”Behovet av att inskränka yttrandefriheten beträffande uttalanden som riktar sig mot majoritetsgrupper torde enligt tingsrättens mening inte göra sig gällande i lika stor utsträckning som i förhållande till minoritetsgrupper.” Tingsrätten meddelar alltså att man ställer olika krav på åtal för hets mot folkgrupp beroende på om kränkningen sker mot en majoritets- eller minoritetsgrupp.

Justitiekanslern går än längre och utlåter att svenskar inte omfattas av hets mot folkgrupplagstiftningen överhuvudtaget, och eftersom Justitiekanslern är ensam åklagare i tryck- och yttrandefrihetensärenden får detta ses som rådande praxis . Med sådan här befäst särbehandling står det utom tvivel att hets mot folkgrupp-lagstiftningen frångår principen om allas likhet inför lagen. Att försvara Justitiekanslerns bedömning är lika befängt som att försvara särbehandling gällande vad som ska bedömas som misshandel beroende på om offret har majoritetsbefolkningens eller en minoritetsgrupps etnicitet.

Den enda rättvisa hållningen är den grundlagsfästa principen att alla är lika inför lagen oavsett kön, etnicitet, religion och sexuell läggning då det är handlingarna som bedöms, inte personens attribut. Om man strävar efter ett samhälle med riktig yttrandefrihet och rättvisa domslut finns det ingen plats för en lagstiftning som inskränker på folks möjlighet att uttrycka sig vulgärt, kontroversiellt eller satiriskt och dessutom strider mot den grundlagsfästa principen om allas likhet inför lagen. Då finns det ingen plats för straffbestämmelsen hets mot folkgrupp