Detta är en debattartikel. Innehållet är skribentens ställningstagande, och representerar inte nödvändigtvis redaktionens eller Konservativa Förbundets.

Den moraliska förknippningen bland kriminella gängmedlemmar ter sig allt mer paradoxal i samband med våldets utvidgning i nutidens Sverige. Länge, och än idag, har det funnits tendenser att dra paralleller mellan gängmedlemmars cyniska handlingar, såsom försäljning av illegala droger, skjutningar och mord, med religionen islam.

Men från ett nyktert perspektiv rimmar inte dessa kriminella handlingar väl med något beteende som över huvud taget kan kategoriseras inom moraliska ramar. Inte minst inom religiösa ramar. Handlingarna har snarare anarkistiska tendenser, vilka de facto endast barbarer skulle få för sig att utföra. Barbarer likt Jokern i Batman-filmerna, vars mål är ett anarkiskt samhälle utan moraliska principer. En obskyr, men ändå nödvändig frågeställning går därför att finna här: är dagens gängkriminella verkligen troende muslimer med moraliska principer, eller bara kloner av en nihilistisk Joker?

Det svenska samhället har dock inte alltid präglats av gängkriminalitet. Kampen mot gängen är ett relativt nytt fenomen i Sverige, som primärt har sin agens i svensk indolens och naivitet. Fler hjärnkirurger, raketforskare och advokater var något Annie Lööf mycket riktigt var beredd att utlova ifall vi bara var idealistiska nog att välkomna människor utanför det svenska rikets landsgränser. En snabbare väg mot svensk utopi, med andra ord. Statsminister Fredrik Reinfeldt svalde bluffen, och applicerade ett nytt uttryck inom den politiska terminologin: “Sverige, öppna era hjärtan”. Det som Sverige öppnade sina hjärtan för kan idag, cirka 10 år senare, tolkas som en dystopi snarare än en utopi. Detta även om ansvariga aktörer inte vill erkänna sin kognitiva dissonans.

Fler hjärnkirurger och raketforskare har föga förvånande uteblivit. Däremot kan vi konstatera att kriminaliteten har ökat i samband med invandringen. År 2012 var antalet skjutningar 68 stycken, och i samband med massinvandringen 2015 ökade antalet skjutningar till 112 stycken. Till saken hör också att antalet skjutningar aldrig har varit under 106 stycken mellan 2015-2022, ett explicit bevis på att våldsspiralen har förblivit hög trots en mer restriktiv migrationspolitik. Man kan alltså sammantaget notera att det finns en korrelation mellan den ökade invandringen och den ökade våldsspiralen i Sverige.

I en ärlig diskurs finns det således en konsensus om att invandrare eller medborgare med utlandsfödda föräldrar är dominerande bland gängkriminella, ofta från länder med dominanta inslag av islam. Det blir därför lockande att dra parallellen mellan det ökade gängvåldet och islamism, men är inte det en fabricerad illusion? En mer obskyr infallsvinkel i debatten är att dessa våldsbenägna individer inte lyder under något som Allah eller profeten Muhammed predikar.

Stöld och bedrägeri, mord och våld, ojust behandling av föräldrar samt rovdrift och girighet är alla etiska principer inom islam som inte får utföras. Här blir det påtagligt att en gängmedlems dagliga aktivitetslista är i diametral motsats till de grundläggande uppsättningarna av moraliska och etiska principer som styr hur muslimer bör agera och leva sina liv. Trots allt betonar den breda majoriteten av muslimer fred, medlidande, respekt för liv och att undvika synd som centrala budskap inom islam. Budskap som allt mer eroderas bort från betongväggarna i förorterna när våldsspiralen når nya toppar.

Koranen innehåller inte svaret på gängkriminalitetens hänsynslösa aktiviteter; snarare finns det i förorternas sociala konstruktivism. Social konstruktivism betonar den sociala och kulturella kontextens påverkan på hur människor uppfattar och förstår världen. Primärt spelar kulturella normer, värderingar och förväntningar en central roll i hur människor förhåller sig till omvärlden samt formar sina identiteter. Men hur spelar detta in på gängkriminella?

För den uppmärksamme har massinvandringen sedan en lång tid tillbaka varit en illa dold hemlighet på misslyckad integration. Orsaken till misslyckandet kan förstås vara för mycket folk på en för liten yta med för få resurser. Ty har nyanlända människor kort och gott hänvisats till förorterna, ett liv i periferi med förutsättningar som hade gjort även Arnold Schwarzenegger omotiverad. Omotivationen och senare föraktet som, föga förvånande, växt fram i förorterna har länge präglat den kulturella kontexten i fel riktning.

Normer som respekt för lag och ordning och penna har ersatts med hat och skjutvapen. Ungdomar springer idag kriminella ledares ärenden istället för att rekryteras till skolor och legitima arbetsplatser. Detta har sin agens i att deras verklighet har blivit socialt konstruerat av gängmedlemmar på ett indoktrinerat liknande sätt, utan seriöst motstånd eller vetskap från styrande politiker.

Det är således ingen överraskning att vi har 14-åriga kloner av Jokern som springer runt i ett nihilistiskt tillstånd och utför de allra mest syndiga handlingarna en människa, oavsett religion eller etiska principer, kan tänkas utföra.

Med det sagt är islam en av världens största religioner i världen, och med det betingas vissa extrema tolkningar av religionens budskap. Inriktningar som islamisk extremism, salafism, och wahhabism  har alla gjort sig skyldiga till en rad terrorföreteelser i Allahs namn. Samtliga inriktningar strävar efter att etablera samhällsstrukturer baserade på en strikt och bokstavlig tolkning av islamisk lag, även kallat sharia-lagar.

Med detta är man också beredd att förespråka förändring genom våld och terrorism, vilket inkluderar självmordsattacker samt attacker mot civila människor. På grund av den ovannämnda problematiken har terrorstämplade grupper som al-Qaida och ISIS vuxit fram och blivit notoriska organisationer, vars terrorattentat har varit brutala samt regelbundna.

Att det finns hemska krafter inom islam råder det ingen tvekan om. Å andra sidan torde man vara introspektiv innan man förknippar extrema grupper inom islam med gängkriminella i Sverige. Det är nämligen viktigt att poängtera det faktum att dessa extremistiska inriktningar endast representerar en liten minoritet av den universella muslimska befolkningen. Det är en sak.

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till, vare sig man vill identifiera sig med islam eller inte, är att skilja på grupp och grupp. Al-Qaida-medlemmar och svenska gängkriminella må begå handlingar i samma fruktansvärda kategori, men deras incitament är helt olikartade. Detta är lätt att observera eftersom en gängkriminell inte begår ett mord i Allahs namn. “Allah är helig” är inga uttryckta fraser när en Glock avfyras klockan 02:30 i Bergsjön. Mordet har snarare sin agens i drogförsäljning, hämnd och girighet. Tre incitament vars tillhörighet inte är inom Allahs budskap, inte ens inom de mest extrema inriktningarna.

Samtidigt har inte den här texten för avsikt att försvara eller ranka vilken av dessa patologiska gruppers handlingar som är värst. Den vill snarare göra en distinkt poäng om att gruppernas handlingar är i samma drakoniska kategori, men att den ena gruppens incitament baseras på religiösa syften, medan den andra har sin bakgrund i sociala kontexter. En sådan skildring kan vara nödvändigt att göra för den som vill komma till bukt med Sveriges gängkriminalitet.

Sammanfattningsvis är det återigen värt att betona den paradox som länge har präglat vår syn på gängkriminella. Det går först och främst inte att förneka att det finns onda krafter inom islam, ett fenomen som har kostat många oskyldiga männsikor livet i teorrorattentat. För det andra finns det en splittrad åsikt om islam, speciellt i ett sekulärt land som Sverige.

Men oavsett inställning till islam måste man, rent logiskt, kunna tyda att den expanderanderande våldsspiralen inom gängkriminaliteten inte är relaterad till varken islams generella budskap om fred, medlidande och respekt för liv. Eller islamistiska extremistgrupper och deras vilja att införa Sharialagar genom våld samt terrorism.

Roten till kriminaliteten hittar vi snarare i den sociala och kulturella kontexten som infinner sig i förorternas väggar, gator och torg. Den sociala konstruktivismen har utvecklats till en indoktrineringsstation för unga män i förorterna att börja hata, förstöra och döda utan hänsyn till moraliska perspektiv.

Vilket endast tyder på att deras gud och profet inte heter Allah respektive Muhammed, utan mer sannolikt Jokern.

Filip Linnert,
debattör

Referenslista:
Brå. 2023. Mord och dråp. https://bra.se/statistik/statistik-om-brottstyper/mord-och-drap.html
(Hämtad 2023-08-19).

Migrationsinfo. Födelseland. https://www.migrationsinfo.se/befolkning/fodelseland/
(Hämtad 2023-08-19).

Migrationsinfo. Hur många i Sverige är födda i ett annat land? https://www.migrationsinfo.se/fragor-och-svar/hur-manga-utrikes-fodda-sverige/
(Hämtad 2023-08-19).