Tidigare i år utlyste Konservativ Debatt en prisfråga, med följande lydelse:

Bör den svenska konservatismen vara ekonomiskt vänsterorienterad, ekonomiskt högerorienterad, någonting mittemellan eller någonting helt annat?

Efter att ha överlagt, beslöt juryn enhälligt att tillerkänna Louise Sundkvist priset. Louise har erhållit 600 kronor i presentkort hos Bokus, och hela redaktionen vill ge henne såväl ett stort grattis som en hjärtlig lyckönskning inför framtiden.

Nedan följer hennes vinnarbidrag:

Den svenska konservatismen ska vara ekonomiskt höger

Den svenska konservatismen har onekligen nått nya höjder vad gäller publicitet och antal sympatisörer. Trenden sprider sig som en löpeld hos alla de borgerliga partierna såväl som i ungdomsförbunden; en mätning från Novus skvallrar om att detta även stämmer på det nationella planet, och hos folket i stort. I november 2020 var de viktigaste frågorna sjukvård, invandring/integration och lag och ordning. Alla är frågor som klassiskt diskuteras, och kanske även besvaras av konservatismens tänkare.

Låt oss nu blicka inåt som konservativa och faktiskt identifiera vilken politik vi kan stå bakom.

Frihet under ansvar är ett typiskt citat som används av högern och framförallt konservativa. Sverige skall vara ett land som förser sina medborgare med den trygghet som gör det möjligt för dem att agera självförverkligande. Detta kan appliceras på såväl arbeten som att rent kunna uttrycka sig med vetskapen om att lagen håller en om ryggen och värnar om yttrandefriheten. I denna anda bör den svenska konservatismen förespråka ett Sverige där fler företag vill, kan och vågar.

Sänkt skatt för att förbättra den inhemska företagskulturen


Företagande är det som bygger upp ett land och har alltid varit det även historiskt. Utan Sveriges alla driftiga bönder och lantbrukare, hantverkare och företagare genom århundradena hade vi aldrig haft ett välståndssamhälle idag.

Sverige har inte råd att förlora de företag och idéer som riskerar att tryckas undan när skattebördan blir för stor. En egenföretagare måste få sänkta trösklar för att anställa och växa. Genom att införa sänkt skatt på företagande speglar man en tro på förmågorna inom landet och en vilja att värna om dessa. Detta är även ett sätt att försäkra oss om att framtida generationer också skall få goda förutsättningar, och ärva en stark företagskultur som höjer upp den som vågar och vill försöka.

En vänsterorienterad ekonomisk politik är förknippad med socialism

Om man diskuterar politik med någon för första gången finns det få frågor som avslöjar den andres ståndpunkter lika mycket som skattefrågan. Skatten rör upp känslor, och det är väl inte så konstigt med tanke på Sveriges skattepolitiska historia, entydigt präglad av höga skattetryck ända sedan socialdemokraternas storhetstid under 1960- och 70-talet.

Den svenska konservatismen får inte bli en del av detta. Vi kan inte stå bakom höjda skatter som både splittrar och försämrar Sverige, och vi kan inte hålla Socialdemokraterna om ryggen. Konservatismen måste vara en motpol till dagens vänstervridna samtalsklimat och agerande.

Därför kan vi inte närma oss den socialistiska ekonomiska politiken, då den frågan är alldeles för avgörande för vårt fortsatta arbete mot ett samhälle för frihet under ansvar. Vi kan inte vara emot vänstern och socialismen om vi accepterar deras syn på ekonomi.

Vidare talas det också från konservativt håll om att det slösas för mycket med skattemedel på sådant som diverse genusprojekt eller ”flumskolor”. Om den svenska konservatismen anammar en vänsterorienterad ekonomisk syn så går vi ju även emot våra egna intressen i andra fråga än de rent ekonomiska. Konservativ socialism verkar på flera sätt som en paradox.

Avslutningsvis är det i dagens debattklimat viktigt att tydligt positionera sig så att folket vet ens ställning, samtidigt som man vågar vara lyhörd för att se vilken linje som fungerar bäst. Denna balansgång är svår, men möjlig om man håller Sveriges intressen högt, är villig att förändra det som förändras bör men behålla det som fungerar. Överlag finns det stora likheter mellan en allmänt högerorienterad ekonomisk politik och den svenska konservatismens mål. Symbiosen är högst möjlig, mest trolig och mest önskvärd.